دانشگاه بجنورد 1399 – امروز

تئوری احتمالات و کاربرد آن

اصول بازاریابی

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال 1394 – 1399

مدیری نگهداری و تعمیرات

آمار مهندسی

تئوری احتمالات و کاربرد آن

اصول بازاریابی

مبانی کارآفرینی

 

کلاس های ترم جاری