کتاب Quality Control FOR DUMmIES

کتاب Marketing FOR DUMmIES

کتاب HANDBOOK OF INDUSTRIAL ENGINEERING

نقشه برداری جریان ارزش: مطالعه موردی در صنعت اتومبیل سازی

نفویض اختیاری رویکرد آن در دوره عمر سازمان

جزوه زبان تخصصی مهندسی صنایع

معرفی یک روش بازرسی دو مرحله ای برای یک فرآیند پربازده

معرفی یک روش بازرسی دو مرحله ای برای یک فرآیند پربازده

استفاده از مدل شبیه سازی و نرم افزار Arena در مطالعات امکان سنجی مجتمع های
خدماتی رفاهی بین راهی در ایران