دوره های برگزار شده

بوت‏کمپ سفیران صنایع اتاق بازرگانی ایران

وبینار آموزشی مفاهیم کیفیت – تاریخ: آبان 1400

وبینار آموزشی مدیریت استراتژیک – تاریخ: مهر 1400

وبینار آموزشی مدیریت بازاریابی – تاریخ: شهریور 1400

وبینار آموزشی کارآفرینی و نوآوری – تاریخ: تیر 1400

بوت‏کمپ نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

وبینار آموزشی مدیریت بازاریابی – تاریخ: آبان 1400

وبینار آموزشی طراحی بوم کسب‏ و کار – تاریخ: آبان 1400

وبینار آموزشی اصول خلاقیت – تاریخ: مهر 1400

بوت‏کمپ سفیران صنایع اتاق بازرگانی ایران

وبینار آموزشی طراحی مدل کسب‏ و کار – تاریخ: شهریور 1400

حوزه هنری دیجیتال

وبینار آموزشی رشد تفکر خلاق – تاریخ: مهر 1400

رویداد ایده‏پروری کهربا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

وبینار آموزشی مدیریت بازاریابی – تاریخ: بهمن 1399

وبینار آموزشی طراحی مدل کسب‏ و کار – تاریخ: بهمن 1399

بوت‏کمپ نوآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

وبینار آموزشی خلاقیت و نوآوری – تاریخ: تیر 1400

وبینار آموزشی مدیریت بازاریابی – تاریخ: تیر 1400

شرکت ره‌‏پویان کارمانیا

وبینار آموزشی مدیریت استراتژیک – تاریخ: آذر 1399

شرکت ره‌‏پویان کارمانیا

وبینار آموزشی تدوین نقشه ‏راه سازمانی – تاریخ: دی 1399

کمیته امداد امام خمینی (ره)

وبینار آموزشی مدیریت بازاریابی – تاریخ: آذر 1399

وبینار آموزشی طراحی مدل کسب‏وکارتاریخ: آبان 1399

شرکت ره‌‏پویان کارمانیا

وبینار آموزشی مدیریت بازاریابی – تاریخ: آبان 1399

کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک (تدوین اسناد راهبردی) تاریخ: اسفند 1395

کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل آماری داده‏ هاتاریخ: آذر 1395

 

کمپین نبض مشترک 2 بنیاد خوارزمی

وبینار آموزشی علم ‏سنجی با نرم‏ افزار – تاریخ: مهر 1399

جشنواره توانمندسازی بانوان بنیاد خوارزمی

وبینار آموزشی طراحی مدل کسب‏ و کار – تاریخ: آبان 1399

کمپین نبض مشترک بنیاد خوارزمی

کارگاه آموزشی تدوین برنامه استراتژیک سازمانی – تاریخ: اردیبهشت 1397

بنیاد بین ‏المللی خوارزمی

سلسله وبینارهای آموزشی نوآوری و درمانگری کسب‏ و کار – تاریخ: 1399