توسعه محتوای دیجیتال حوزه کارآفرینی

سمت: مجری طرح

کارفرما: دانشگاه آزاد اسلامی

توسعه محتوای نوآورانه صنعت بیمه

سمت: مجری طرح

کارفرما: شرکت بیمه رازی

تدوین سند راهبردی مدیریت HSE در صنعت برق

سمت: مشاور پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

توسعه گردشگری ورزشی استان همدان

سمت: مدیر پروژه

کارفرما: اداره ورزش و جوانان همدان

تدوین برنامه های فرهنگ سازی حوزه انرژی

سمت: مشاور پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

بهبود فرایندهای بخش اورژانس

سمت: کارشناس ارشد

کارفرما: بیمارستان شهدای تجریش

تحلیل جایگزینی سوخت خودروهای بینجادهای

سمت: همکار پروژه

کارفرما: انستیتو LNG

بررسی چالشها و راهکارهای افزایش ضریب نفوذ بیمه

سمت: همکار پروژه

کارفرما: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

تدوین سند راهبردی زیستفناوری در صنعت برق

سمت: مشاور پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

تدوین مدل مبارزه با فساد در بخش خصوصی

سمت: کارشناس ارشد

کارفرما: اتاق بازرگانی تهران

آیندهپژوهی روشهای پایش ترانسفورماتورهای روغنی

سمت: مشاور پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

آینده پژوهی روش های عیب یابی و تحلیل خرابی SOFC

سمت: مشاور پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

تدوین ساختار و تشکیلات ستاد مقابله با ریزگردها

سمت: همکار پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

بهبود فرایندهای بخش اورژانس

سمت: کارشناس ارشد

کارفرما: بیمارستان لقمان حکیم

معماری نظام جامع مسابقات قرآن کشور

سمت: مدیر پروژه

کارفرما: ستاد عالی مسابقات قرآن

تدوین برنامه تحول و ارتقاء شبکه قرآن سیما

سمت: همکار پروژه

کارفرما: شبکه قرآن سیما

طراحی سازوکار بازرسی قطعات

سمت: کارشناس ارشد

کارفرما: شرکت سایپا

تدوین سند راهبردی توسعه فعالیتهای قرآنی

سمت: مدیر پروژه

کارفرما: سازمان اوقاف و امور خیریه

تدوین نگاشت نهادی زیست فناوری کشور

سمت: همکار پروژه

کارفرما: ستاد توسعه زیست فناوری کشور

تدوین نگاشت نهادی حوزه فضایی کشور

سمت: همکار پروژه

کارفرما: معاونت علمی ریاست جمهوری

پروژه تدوین سند راهبردی فناوری ارزیابی وضعیت قطعات داغ

سمت: کارشناس پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

تدوین سند راهبردی فناوری تجهیزات عایقی فشار قوی

سمت: کارشناس پروژه

کارفرما: پژوهشگاه نیرو

پروژه تهیه برنامه کنترل موجودی انبار

سمت: مجری پروژه

کارفرما: صنایع پخش البرز کرمان

پروژه شبیهسازی و تحلیل رفتار مشتریان

سمت: کارشناس پروژه

کارفرما: شرکت فستفودهای شیلا